Zarządzanie i Pośrednictwo Nieruchomości Anna Leczycka

Zarządzanie i Pośrednictwo Nieruchomości Anna Leczycka

ul. Pocztowa 5/4

11-500 Giżycko

tel. 504 437 475

Wspólny Dom

Zarządzanie i Pośrednictwo Nieruchomości Anna Leczycka

tel. 504 437 475

Oferta firmy

Sprawdź ofertę zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkalnymi

przejdź

SPECJALIZUJEMY SIĘ :

- w zarządzaniu Wspólnotami Mieszkaniowymi

OFERUJEMY: nowoczesne systemy zarzadzania:

- Wspólnotami Mieszkaniowymi, w tym pełną obsługę finansowo księgową oraz techniczną;

- Lokalami mieszkaniowymi lub użytkowymi;

- Obiektami komercyjnymi;

GWARANTUJEMY: najniższe stawki na rynku w zakresie:

- zarządzania – od 0,50 zł/m2-m-c;

- przeglądów budowlanych;

- usług kominiarskich;

- usług bankowych i ubezpieczeniowych

RALIZUJEMY: inwestycje remontowe a w szczególności:

- budowa lokalnych kotłowni;

- remonty obiektów zabytkowych;

- pozyskiwanie dofinansowania do inwestycji;

- docieplenia budynków;

- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

 

ZASADY SPORZĄDZANIE ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ

 

Ustawa o własności lokali nie precyzuje jak powinno wyglądać sprawozdanie we wspólnocie mieszkaniowej.

Sprawozdawczość finansowa wspólnot mieszkaniowych podlega zatem pod przepisy Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości i choć prawo przewiduje pewne uproszczenia w zakresie sprawozdawczości wspólnot mieszkaniowych, które wprowadza Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej to roczne sprawozdanie finansowe wspólnoty powinno obejmowaćwszelkie informacje, przedstawione rzetelnie, które w jasny i zrozumiały sposób opiszą zdarzenia we wspólnocie w tym zdarzenia finansowe.

Zapisy w sprawozdaniu muszą być zgodne z prowadzoną dokumentacją finansowo-księgową,  zgodną z uchwałą wspólnoty w sprawie zasad finansowo-księgowych oraz planem kont. Zgodnie z orzecznictwem do sprawozdania powinny być załączone kserokopie dokumentów, które potwierdzałyby przeprowadzone operacje.

Przeciętny „Kowalski” nie jest zorientowany jak ma wyglądać sprawozdanie, nie jest też  w stanie sprawdzić, czy zawarte w nim dane są zgodne z prawdą czy nie. Dlatego zapraszamy Państwa na bezpłatne konsultacje w zakresie sprawdzenia sprawozdań rocznych sporządzonych przez innych zarządców.

 

WŁAŚCICIELE W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

Niejednokrotnie zdarza się, że właściciele lokali w spółdzielniach mieszkaniowych czują się bezradni w stosunku do spraw swojej nieruchomości. Informacje o sposobie funkcjonowania spółdzielni, pochodzące od zarządu spółdzielni często nie docierają do właścicieli. Docierają najczęściej tylko informacje o zmianie stawek opłat – podwyżkach. Ale w dużych spółdzielniach często nie myśli się o małym przeciętnym „Kowalskim”. Zbywa się go, choć zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, każdy członek spółdzielni ma prawo do rzetelnej informacji.

Inaczej jest we wspólnotach mieszkaniowych. Każda wspólnota – przeważnie 1 budynek ma swoje oddzielne zebranie, oddzielne sprawozdanie finansowe. Łatwiej i prościej skontrolować zarządcę czy wydawane pieniądze są przeznaczane na cele wspólnoty czy też nie.

Niewielu spółdzielców wie, że także oni mają prawo, zasobów spółdzielni, wyodrębnić wspólnotę. Mówią o tym:

Art. 24.1.

1. Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 1a, art. 31 i 32 ustawy o własności lokali.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie narusza przysługujących członkom spółdzielni spółdzielczych praw do lokali. 

Art. 26.

1. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami spółdzielni.

2. Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

Art. 27. 1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o własności lokali, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2

 

Możliwość powstania wspólnoty należy ocenić w każdym przypadku odrębnie. Dlatego zapraszamy Państwa na bezpłatne konsultacje w zakresie przekształcenia Państwa budynku we wspólnotę mieszkaniową.